Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 30 05.07.2022 ел
Шәңгәлче авыл җирлеге башкарма комитетының 2020 елның 27 мартында кабул ителгән 23 номерлы карары белән расланган Шәңгәлче авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләүне үткәрү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 44 2021 елның 27 мае
2021 елга һәм 2022 һәм 2023 еллар план чорына Түбән Кама муниципаль районы Шәңгәлче авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген раслау турында

Скачать
№ 32 2020 елның 29 мае
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Түбән Кама муниципаль районы Шәңгәлче авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген раслау турында

Скачать
№ 23 27.03.2020 ел
2020 елда Шәңгәлче авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү тәртибен раслау турында

Скачать
№ 9-1 01.02.2020 ел
Шәңгәлче авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 31 гыйнварындагы 5 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 11 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Шәңгәлче авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 49 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Шингальчи авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 15 гыйнварындагы 1-9 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 81 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Шәңгәлче авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 54 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына ...

Скачать
№ 54 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 5 от 31.01.2019 г.
Шәңгәлче авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать